Copper Mould Tube
Copper Mould Tube
Copper Mould Tube

زمینه های کاری

برای تسخیر مشتریان هم با کیفیت و هم با قیمت، برای ما بهتر نیست جز بهترین

22

درباره ما

اشتراک در
img

محصولات

تازه رسیده ها

در طی این دهه ها، محصولات طیف مختلف توسط BJMMEC به آفریقا و آسیای جنوب شرقی صادر شد که در آن بازخورد مثبت در کیفیت و عواقب خوب راه اندازی از مشتریان به دست آمد. BJMMEC همچنان بر عملکرد و کیفیت منابع و توسعه پایدار تمرکز می کند.

مشاهده تمام کاتالوگ
اخبار
  • Copper Mould Tube (2)
  • Copper Mould Tube (3)
  • Copper Mould Tube
  • Rolls for Mill Rolling (2)
  • Rolls for Mill Rolling (3)
  • Rolls for Mill Rolling (4)
  • Rolls for Mill Rolling (5)
  • Rolls for Mill Rolling (6)
  • Rolls for Mill Rolling (7)
  • Rolls for Mill Rolling